Mgr. Renáta Sobolevičová — překladatelka, tlumočnice a korektorka francouzštiny, angličtiny, španělštiny a katalánštiny

Ve všech svých pracovních jazycích působím jako překladatelka do češtiny a do cizího jazyka již po dobu 5 let. Pocházím z výtvarného prostředí a zaměřuji se především na výtvarné umění a společenské vědy.

Dále poskytuji simultánní a konsekutivní tlumočení v jazykových kombinacích čeština-francouzština a čeština-španělština a provádím jazykové a stylistické korektury převážně cizojazyčných překladů do češtiny.

Jsem absolventkou translatologie — magisterského studia Překladatelství a tlumočnictví francouzštiny a angličtiny.

Mezi mé další pracovní jazyky patří španělština – vlastním diplom DELE C1, strávila jsem celkem dva roky v Mexiku a pravidelně cestuji do Latinské Ameriky.

Po dobu čtyř let jsem se věnovala studiu katalánského jazyka a kultury na Lektorátu katalánštiny v Praze, absolvovala jsem stipendijní pobyt na Mallorce a v Andoře a jako vítězka vědomostní soutěže jsem navštívila Andorru také na pozvání místní vlády. Jsem držitelkou diplomu z katalánštiny úrovně C.

S kulturou všech svých pracovních jazyků udržuji živý kontakt, a dále hovořím také brazilskou portugalštinou a částečně italsky.

Ve všech svých jazykových kombinacích mám rozsáhlé zkušenosti s překlady především v těchto oblastech:

Výtvarné umění, architektura, kultura, společenské vědy; cestovní ruch; webové stránky, aplikace, propagační a marketingové texty; akademické texty a odborné práce, popularizační články; EU, obecné právní a ekonomické texty; výrobní postupy, manuály, Kaizen a Lean management; osobní a oficiální korespondence.

Simultánně a konsekutivně tlumočím přednášky, školení, obchodní jednání a mezinárodní konference humanitního zaměření.

Jsem řádným členem Jednoty tlumočníků a překladatelů.

Reference viz zde.

Jak pracuji

PŘEKLADY a KOREKTURY

U překladů potřebuji znát jazykovou kombinaci (včetně varianty jazyka, tj. zda potřebujete např. evropskou či latinskoamerickou španělštinu), rozsah, požadovaný termín a účel překladu.

Před přijetím zakázky potřebuji v každém případě nejprve vidět originál.

Soubory k překladu až na výjimky (texty velmi krátkého rozsahu) přijímám pouze v editovatelné podobě.

Vypracovaný překlad vám poté společně s fakturou zašlu v dohodnutém termínu ve stejném formátu, v jakém jsem jej obdržela, či dle vašich dalších požadavků.

TLUMOČENÍ

U tlumočení potřebuji vědět, zda požadujete tlumočení simultánní (tlumočník za pomocí tlumočnické techniky hovoří současně s řečníkem), či konsekutivní (tlumočník vyčká, až řečník dohovoří, a poté pomocí tlumočnického zápisu převede projev do cílového jazyka).

S volbou mezi simultánním a konsekutivním tlumočením a zajištěním tlumočnické techniky vám ráda poradím a u simultánního tlumočení k sobě seženu vhodného kolegu do kabiny.

Pro zajištění kvalitního tlumočení potřebuji alespoň v týdenním předstihu znát čas, místo a délku konání akce, téma, počet řečníků a jejich národnost, a dále informaci, pro koho je akce určena a jaký je její účel. Stejně tak vyžaduji předem zaslat časový rozvrh akce, prezentace a veškeré materiály, které máte na dané téma k dispozici, případně i projevy jednotlivých řečníků.

Pokud tyto podklady neobdržím včas, nebo vůbec, vyhrazuji si právo tlumočení odmítnout.

Velmi ocením, pokud při zadávání tlumočení budete přesní – přetlumočit půlhodinový příspěvek řečníka není totéž jako „přetlumočit pár vět“, podobně tvrzení „nebude tam nic odborného“ může znamenat, že se bude hovořit o věcech, které jsou samozřejmé ve vašem oboru, ovšem tlumočník si je potřebuje nejprve nastudovat.

Po ukončení akce vám opět zašlu fakturu s dohodnutým datem splatnosti.

Podmínky spolupráce

PŘEKLADY

Profesionální výkon lze zachovat při maximálním objemu 6–10 normostran za den.

Nepřijímám požadavky na korektury překladů vyhotovených jiným než profesionálním překladatelem či post-editace textů vyprodukovaných nástroji typu Google Translate. Stejně tak nepřijímám zakázky na překlad různých školních a diplomových prací.

TLUMOČENÍ

Pro zajištění optimálního výkonu při tlumočení je zcela nezbytné včasné dodání všech podkladů a dále kvalitní technika, včetně zvukově izolované a větrané tlumočnické kabiny s výhledem na řečníka.

Cenové podmínky

FAKTURACE PŘEKLADŮ a KOREKTUR

Překlady a korektury fakturuji za normostranu (NS), tj. 1 800 znaků včetně mezer textu ve výchozím jazyce, není-li dohodnuto jinak.

Ceny za překladatelské a tlumočnické služby se odvíjejí od konkrétní zakázky, vycházím však z obecných standardů stanovených profesními organizacemi.

U překladů většího rozsahu než 100 NS vyžaduji předem zálohu ve výši 50 % smluveného honoráře a smlouvu či podepsanou objednávku.

U jednorázových překladů krátkého rozsahu pro nefiremní klienty vyžaduji platbu předem.

FAKTURACE TLUMOČENÍ

Tlumočení účtuji buď sazbou za celý den (8 hodin + přestávky na občerstvení), u tlumočení kratšího než 4 hodiny účtuji sazbu za celý půlden – důvodem je především nutnost přípravy na danou akci a časové vytížení včetně dopravy. U velmi krátkého tlumočení (do 1 hodiny) je možné uplatnit hodinovou sazbu za tlumočení (nejmenší účtovanou jednotkou je 1 hodina). V případě tlumočení mimo Prahu a při výjezdu či přeletu do zahraničí hradí zadavatel náklady na dopravu, stravu a ubytování. Úhrada těchto nákladů je považována za standardní a není důvodem pro sníženou sazbu za samotné tlumočení. U tlumočení po dobu delší než dva dny, a zvláště při zahraničních cestách vyžaduji předem zálohu ve výši 50% smluveného honoráře.

Faktury standardně vystavuji se 14denní splatností vždy v den odevzdání překladu, případně po obdržení čísla objednávky, u tlumočení v poslední den konání akce či po návratu ze zahraničí.

U průběžné spolupráce na více drobných překladech mohu fakturu též vystavit na konci každého měsíce.

Kontakt

Pro sjednání podmínek zakázky dávám přednost komunikaci přes e‑mail. Pokud však z jakéhokoli důvodu považujete za praktičtější mě kontaktovat telefonicky, jsem k dispozici na telefonu ve všední dny od 10 do 18h.

Telefonní číslo

+420 603 959 501

Email

r.sobolevicova@gmail.com

Adresa

Holečkova 165/125, 150 00 Praha 5

03097650 (neplátce DPH)

DIČ

CZ8759253778